Tilausehdot

Yleistä

Näitä ehtoja (Ehdot) sovelletaan Wayment Oy:n (Y-tunnus 3163915-7) (Wayment) Wayment-palvelun (Palvelu) kautta tehtäviin varauksiin.
Palveluun rekisteröitynyt asiakas (Asiakas) voi varata Palveluun rekisteröityneen esiintyjän, asiantuntijan, julkisuuden henkilön tai esiintyjän (Esiintyjä) esiintymään etä- tai videotilaisuuteensa.
Nämä Ehdot koskevat Asiakkaan ja Esiintyjän välistä sopimussuhdetta, joka syntyy, kun Esiintyjä vahvistaa Asiakkaan Palvelun kautta tekemän varauksen Asiakkaan tilaisuudessa vierailemisesta.
Asiakkaan antaessa toimeksiannon Esiintyjälle Palvelun kautta Asiakkaan tulee hyväksyä kulloinkin voimassaolevat Ehdot. Varausta ei voi tehdä hyväksymättä näitä Ehtoja.
Esiintyjän hyväksyessä Asiakkaan varauksen Palvelussa Esiintyjän tulee hyväksyä kulloinkin voimassaolevat Ehdot. Varausta ei voi hyväksyä hyväksymättä näitä Ehtoja.

Varaus

Ajankohdat, jolloin Esiintyjä on varattavissa esiintymään etä- tai videotilaisuuteen, näkyvät Esiintyjäkohtaisesti Palvelussa Esiintyjän päivittämässä kalenterissa (Kalenteri).
Asiakas tekee Kalenteriin varauksen Palvelussa olevien ohjeiden mukaisesti. Esiintyjä voi joko hylätä tai hyväksyä Asiakkaan varauksen. Varaus asiakkaalle sitova.
Mikäli Esiintyjä ei hyväksy Asiakkaan Esiintyjän Kalenteriin merkitsemälle vapaalle ajankohdalle tekemää varaus varausta seuraavan seuraavan arkipäivän kuluessa, varaus hylätään Palvelussa automaattisesti.
Asiakas saa Palvelun kautta vahvistuksen Esiintyjän hyväksymästä varauksesta.
Esiintyjä vastaa siitä, että Esiintyjän Kalenteri on ajan tasalla.
Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Esiintyjä ei ole velvollinen toteuttamaan Asiakkaan varauksen yhteydessä tekemiä pyyntöjä tai toiveita Esiintyjälle. Mikäli Esiintyjä ei hyväksy Asiakkaan tilaisuutta koskevia pyyntöjä, ilmoittaa Esiintyjä tästä Asiakkaalle viipymättä kirjallisesti. Asiakas saa tällöin tarvittaessa peruuttaa varauksensa.

Varauksen peruuttaminen tai muuttaminen

Asiakas voi peruuttaa hyväksytyn varauksen seuraavasti:
Etukäteen nauhoitetut videotervehdykset: Asiakas ei voi peruuttaa hyväksyttyä varausta.
Enintään 15 minuutin Esitys: viimeistään 7 päivää ennen varauksen mukaista tilaisuutta.
Laajemmat ja ajallisesti pitkäkestoisemmat Esitykset: viimeistään 14 päivää ennen varauksen mukaista tilaisuutta.
Esiintyjä voi peruuttaa sovitun esiintymisen pakottavasta syystä (esimerkiksi sairastuminen).
Esiintyjän on välittömästi ilmoitettava Asiakkaalle ja Waymentille mahdollisesta estymisestä kirjallisesti.
Asiakas voi ottaa varauksen peruuttamista koskevassa asiassa yhteyttä Waymentiin sopivan korvaavan järjestelyn löytämiseksi.
Asiakas ja Esiintyjä voivat sopia varauksen ajankohtaa koskevista muutoksista kirjallisesti.

Kuluttaja-asiakkaita koskeva peruuttamisoikeus

Mikäli Asiakas on yksityishenkilö, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus 14 vuorokaudessa varauksen tekemisestä. Tällöin Asiakkaan ei tarvitse maksaa tuona aikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta, jos Esiintyjä aloittanut palvelun suorittamisen, esimerkiksi valmistautunut Esitykseen, peruuttamisaikana ilman Asiakkaan suostumusta.
Mikäli asiakas tekee varauksen Esiintyjän Kalenteriin siten, että Esityksen ajankohtaan on alle 14 vuorokautta, tai muutoin tilaisuuden luonne edellyttää tai Asiakas erikseen pyytää Esiintyjää ryhtymään Esitystä koskeviin toimiin välittömästi, Asiakas menettää peruutusoikeuden.
Wayment on yllä toimittanut Asiakkaalle ohjeet etämyynnin peruutuksen tekemiseksi. Tämä Ehtojen kohdan 4. peruuttamisoikeus ei koske yritysasiakkaita.

Tilaisuus

Asiakas ilmoittaa tilaisuuden luonteen sekä tilaisuutta ja Esitystä koskevat tiedot ja toiveet (Tiedot) etukäteen Esiintyjälle Palvelussa varausta tehdessään. Ilmoitus on sitova.
Mikäli tilaisuutta koskevat Tiedot muuttuvat, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä Palvelun kautta kirjallisesti Esiintyjälle välittömästi. Mikäli muutos koskee Esiintyjän vierailun laajuutta alun perin varatusta, tulee tästä ilmoittaa Palvelun kautta myös Waymentille. Wayment perii tai hyvittää tällaisissa muutoksissa erotuksen alun perin tehtyyn varaukseen nähden.
Tietojen muuttuessa olennaisesti Esiintyjä voi peruuttaa hyväksyntänsä. Esiintyjän on ilmoitettava Tietojen muuttumiseen liittyvästä peruuttamisesta Asiakkaalle välittömästi.

Vastuut

Esiintyjä ei saa hyväksyä Asiakkaalta sellaista Palvelun ulkopuolella tapahtuvaa varausta, joka on samankaltainen kuin Palvelussa aikaisemmin tehty varaus, joka varaamisen jälkeen on peruuntunut tai peruuntumassa joko Asiakkaan tai Esiintyjän toimesta.
Esiintyjä sitoutuu toteuttamaan Asiakkaan Palvelun kautta varaaman toimeksiannon Palvelun välittämänä.
Esiintyjä vastaa siitä, että Esiintyjällä on käytettävissään kaikki tarvittavat tilat laitteet, joiden avulla Esiintyjä voi toteuttaa Palvelun välittämät esiintymiset ammattimaisesti ja laadukkaasti.
Esiintyjä sitoutuu testaamaan laitteistonsa toimivuuden ennen kutakin esiintymistoimeksiantoa.
Asiakas vastaa itse tarvittavien tietoliikennelaitteiden, yhteyksien ja ohjelmien hankkimisesta tilaisuutta varten.
Asiakas ja Esiintyjä huolehtivat omien laitteidensa ja järjestelmiensä asianmukaisista suojauksista ja tietoturvasta.

Esitystä ja markkinointia koskevat velvollisuudet

Esiintyjä sitoutuu suorittamaan kaikki Palvelun välittämänä tekemänsä esiintymiset ja vierailut etä-tai videotilaisuuksiin (Esitys) huolellisesti, tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla, sovitussa aikataulussa ja laadukkaasti.
Esitystä ei saa myydä.
Asiakas ei saa tallentaa Esitystä ilman Esiintyjän antamaa etukäteistä kirjallista lupaa.
Tallennettua Esitystä ei saa myydä.
Tallennettua Esitystä, Esiintyjän kuvaa tai nimeä ei saa käyttää maksetussa mainonnassa tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman Esiintyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Asiakas ei saa käyttää Esiintyjän kuvaa tai nimeä Palvelun kautta varatun Tilaisuuden markkinoinnissa ilman Esiintyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Tallennettua Esitystä ei saa jakaa sosiaalisessa mediassa ilman Waymentin ja Esiintyjän etukäteistä kirjallista lupaa, lukuunottamatta seuraavaa poikkeusta: Tallennetun Esityksen saa jakaa sosiaalisessa mediassa korkeintaan 30 sekuntia kerrallaan.
Waymentilla oikeus pyytää tallennetta ja käyttää sitä markkinointitarkoituksissa omissa kanavissaan.

Immateriaalioikeudet

Kaikki Esiintyjän immateriaalioikeudet säilyvät Esiintyjällä. Kaikki Asiakkaan immateriaalioikeudet säilyvät Asiakkaalla. Esiintyjän ja Käyttäjän välillä ei siirry tai luovuteta immateriaalioikeuksia.
Esiintyjä vastaa ja vakuuttaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet Esityksensä sisältöön ja muuhun käyttämäänsä materiaaliin.
Esiintyjä vastaa ja vakuuttaa, että Esiintyjän Esityksen sisältö tai muu Esiintyjän käyttämä materiaali ei riko kolmannelle osapuolelle kuuluvia immateriaalioikeuksia.
Wayment ei vastaa kolmansien osapuolten Palvelun kautta tarjottavien toimeksiantojen sisällöstä, sisällön saatavuudesta tai tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista.

Salassapito

Esiintyjä ja Asiakas sitoutuvat pitämään salassa kaikki toista osapuolta, sen liikekumppaneita, asiakkaita tai liiketoimintaa koskevat luottamukselliset tiedot. Luottamuksellista tietoa ovat esimerkiksi kaikki liike- ja ammattisalaisuudet, talous- ja rahoitustiedot, liiketoiminnan suunnitelmat, tekniset tiedot ja immateriaalioikeudet, sekä kaikki siitä valmistetut kopiot, tiivistelmät tai muut vastaavat johdannaiset asiakirjat.
Esiintyjä ja Asiakas sitoutuvat olemaan käyttämättä luottamuksellisia tietoja muihin, kuin Palvelun kautta varatun toimeksiannon tarkoituksen mukaisesti.
Salassapitovelvollisuus sisältää myös tiedot, jotka Esiintyjä tai Asiakas on saanut kolmansien osapuolten kanssa sovittujen salassapitoehtojen mukaisesti. Tämä salassapitovelvollisuus jää voimaan Esiintyjän ja Asiakkaan välille Palvelun kautta varatun tilaisuuden päättymisen jälkeenkin.

Voimassaolo

Nämä Ehdot sitovat Asiakasta ja Esiintyjää Palvelun kautta tehtävän toimeksiannon varaamisesta toimeksiannon päättymiseen, lukuun ottamatta salassapitoa koskevia velvollisuuksia, jotka jäävät voimaan osapuolten välillä toimeksiannon suorittamisen jälkeenkin.
Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava lainsäädäntö

Näihin Ehtoihin ja niitä koskeviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä, poislukien lainvalintaa koskevat säännöt.
Wayment pyrkii ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvotteluteitse. Erimielisyydet, joita ei sovinnollisesti saada ratkaistua, käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
Käyttäjä voi nostaa kanteen myös kotipaikkakunnan perusteella määräytyvässä toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

Maksaminen

Palvelun maksutavat tarjoaa Checkout Finland Oy. Tutustu tarkempiin maksuehtoihin täällä: https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Näin kirjoitat hyvän toiveen!